Verktygsboden

Polyester Spray Filler, 2,7 l
503104

Polyester Spray Filler, 2,7 l

ARTNR: 503104
560 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna orsaka cancer. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (hörselorgan) genom lång eller upprepad exponering. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Produktbeskrivning

Polyesterbaserat sprutspackel för restaurering av klassiska bilar, appliceras med fördel i tjocka lager för att dölja tidigare spacklets ojämnheter med goda resultat. Spacklets färg skiftar från blått till vitt under härdningsprocessen för att indikera att blandningsförhållandet är korrekt och spacklet genomhärdat.
Verktygsboden