Verktygsboden

Alkylatbensin 2-T, 2,5%
490547

Alkylatbensin 2-T, 2,5%

47 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Innehåller Nafta (petroleum), brett kokpunktsintervall,alkylat-, butanhaltig ; Nafta (petroleum) , isomeriserings.

Produktbeskrivning

STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5 % är en ren alkylatbensin avsedd för högvarviga luftkylda 2-taktsmotorer som kräver 2,5 % oljeinblandning. Speciellt mindre motorsågar och trimmers kräver ofta 2,5 % oljeinblandning. STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5 % innehåller helsyntetisk 2-taktsolja av mycket hög kvalitet. Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC, JASO FD, ISO-L-EGD m.fl. STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5% följer eller överträffar svensk standard SS 155461.STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5% är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5% har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. STARTA Alkylat har i regel ett högt motoroktantal och typiskt värde är 92 MON.
Verktygsboden