Verktygsboden

Glykol 774F OEM Gul
511000

Glykol 774F OEM Gul

75 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Varning

Skadligt vid förtäring. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Produktbeskrivning

AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden. AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Specifikationer: Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2. Blandas med vatten och ger följande frysskydd: Procent Temperatur 50%: -40 °C 40%: -27 °C 33%: -20 °C Teknisk specifikation: Färg: Gul Densitet: 1,113 pH: 8,6 Kokpunkt: >175°C Flampunkt: >115°C
Verktygsboden