Search-icon

Produktbeskrivning

Epoxy Primer speciellt framtagen för restaurering av klassiska bilar. Lämnar en blank yta med hög reflektion som underlättar vid slipning och spackling, Rostskyddande egenskaper och låg viskositet gör att den har goda fyllnadsegenskaper och tränger in i hålrum i plåten. Blandas 3:1 med Epoxy Primer Hardener, artnr 503097.

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna orsaka cancer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.


Specifikationer

  • Tekniskt datablad
  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg