Search-icon

Produktbeskrivning

Härdare till Novols Epoxy Primers. Blandas 1:3 med Epoxy Primer, artnr 503095.

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad