Verktygsboden

Spraymax 2K Klarlack, 400 ml
486720

Spraymax 2K Klarlack, 400 ml

321 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller alifatisk polyisocyanat, aceton, butylacetat, reaktionsblandning av pentametylpiperidylsebacat 2,3-epoxypropylneodekanoat, aromatnafta, medeltung benzen < 0,1 %.

Produktbeskrivning

Lättapplicerad. Extremt tålig mot repor samt hög kemikalieresistens. God väderresistens. Lämplig även för stora ytor. Lätt att polera. Potlife 48h. 400 ml.
Verktygsboden