Search-icon

Produktbeskrivning

SikaBlackSeal-1 Bitumenbaserad 1-komponent tätningsmassa. Broschyr. Användning Förseglar fogar vid skorstenar, takfönster mm. Förseglar sprickor och hål i takpapp. Tätar och reparerar avvattningssystem såsom hängrännor. Färg Svart. Förpackning 300 ml

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar organskador (Centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller 919-446-0 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung; Lågkokande vätebehandlad nafta.


Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg