Verktygsboden

Stålplast Flexibel
505308

Stålplast Flexibel

93 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Komponent A innehåller Styren, komponent B dibensoylperoxid.

Produktbeskrivning

Ett mycket värme- och vibrationståligt 2-komp. polyesterspackel främst för plåt- och plastskador. Slipbar efter ca. 15-20 min.
Verktygsboden