Verktygsboden

Stålplast Glasfiber
505305

Stålplast Glasfiber

89 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Brandfarligt vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Komponent A innehåller Styren, komponent B innehåller dibensoylperoxid.

Produktbeskrivning

Ett glasfiberförstärkt 2-komp. polyesterspackel för lagning av rosthål på bilar samt till plåt- och plastskador. Slipbar efter ca. 20 min.
Verktygsboden