Verktygsboden

Stålplast Optimal, Fin
505310

Stålplast Optimal, Fin

93 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Komponent A innehåller Styren. Komponent B innehåller dibensoylperoxid.

Produktbeskrivning

Ett smidigt och lättslipat 2-komp. polyesterspackel som ger en tät och porfri yta. Används vid lack- och plåtarbeten där kravet på ytfinhet är stort. Lämplig på såväl vanlig som galvaniserad plåt.
Verktygsboden