Verktygsboden

Asfaltklister
46407

Asfaltklister

96 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Centrala nervsystemet.) Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produktbeskrivning

Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak.
Verktygsboden